Regulamin losowania 

Regulamin losowania 

ZASADY: ZAKUP NIE JEST WYMAGANY, ABY UCZESTNICZYĆ LUB WYGRAĆ. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ. NIEWAŻNE GDZIE ZABRONIONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO.

OPIS PROMOCJI: Karta Podarunkowa 50£ („Loteria”) kończy się 30/11/2021 („Okres Promocji”). Sponsorem tej Loterii jest Monika Anna Fitness („Sponsor”). Biorąc udział w Loterii, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Sponsor jest odpowiedzialny za zbieranie, przesyłanie lub przetwarzanie Wpisów oraz ogólną administrację Loterii. W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub problemów związanych z Loteriami Uczestnicy powinni zwracać się wyłącznie do Sponsora. Ze Sponsorem można się skontaktować przez e-mail na adres info@monikaannafit.com w Okresie Promocji.

KWALIFIKOWALNOŚĆ: Otwarte dla legalnych rezydentów Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Polski które są kobietami, 18 lat +, zainteresowanymi odchudzaniem lub zdrowym stylem życia, muszą mieć ważny adres e-mail i konto PayPal lub/i konto Amazon, aby otrzymać prezent („Uczestnik”). Sponsor oraz ich odpowiedni partnerzy, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, przedstawiciele handlowi, agencje reklamowe i promocyjne oraz każdy z ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników („Podmioty Promocyjne”) nie mogą wziąć udziału w Loterii ani wygrać nagrody. Członkowie gospodarstwa domowego takich osób również nie są uprawnieni do udziału lub wygrania. „Członkowie gospodarstwa domowego” oznaczają osoby, które dzielą to samo miejsce zamieszkania przez co najmniej trzy miesiące w roku. Ta loteria podlega wszystkim obowiązującym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom i regulacjom i jest nieważna, jeśli jest zabroniona lub ograniczona przez prawo.

JAK UCZESTNICZYĆ: Weź udział w Loterii w Okresie Promocji online, odwiedzając formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na następującej stronie internetowej pod adresem https://atomic-temporary-137063811.wpcomstaging.com/losowanie lub https://atomic-temporary-137063811.wpcomstaging.com/giveaway Zgłoszenia zautomatyzowane lub zrobotyzowane przesłane przez osoby lub organizacje zostaną zdyskwalifikowane. Osoby, które prześlą jednowyrazowe odpowiedzi w więcej niż jednym polu, zostaną zdyskwalifikowane. Wszelkie wiadomości spamowe powodują dyskwalifikację wpisu. Wpisu internetowego musi dokonać Uczestnik. Wszelkie próby Uczestnika uzyskania większej niż podana liczby Wpisów przy użyciu wielu/różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod, w tym, ale nie wyłącznie, powiadomienia o subskrypcji konkursu/loterii komercyjnej i/lub wzięcia udziału w usługach, unieważni Zgłoszenia Uczestnika i Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczna kwalifikowalność do przyznania jakiejkolwiek nagrody podlega weryfikacji kwalifikowalności, jak określono poniżej. Aby wziąć udział, wszystkie Wpisy muszą zostać wysłane do końca Okresu Promocji. Zegar bazy danych Sponsora będzie oficjalnym chronometrażystą tej loterii.

WYBÓR ZWYCIĘZCY: Zwycięzca (Zwycięzcy) Loterii zostanie wybrany losowo spośród wszystkich kwalifikujących się Wpisów otrzymanych w Okresie Promocji. Losowanie zostanie przeprowadzone w ciągu około 7 dni po Okresie Promocji przez Sponsora lub jego wyznaczonych przedstawicieli, których decyzje są ostateczne. Szanse na wygraną będą się różnić w zależności od liczby otrzymanych kwalifikujących się Wpisów.

POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY: Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Informacjach o zgłoszeniu w ciągu 7 dni od losowania. Potencjalny zwycięzca musi przyjąć nagrodę w wiadomości e-mail zgodnie z zaleceniami Sponsora w ciągu 7 dni od powiadomienia. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieotrzymanie powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, w tym za nieaktywne konta e-mail, związane z tym trudności techniczne lub brak odpowiedniego monitorowania przez Zwycięzcę jakiegokolwiek konta e-mail. skutkować będzie przepadkiem nagrody. Potencjalny zdobywca nagrody może zostać poproszony o podpisanie i odesłanie oświadczenia o kwalifikowalności i zwolnieniu z odpowiedzialności oraz Oświadczenie o nagrodzie (łącznie „Dokumenty dotyczące odbioru nagrody”). Żadna zamiana lub przekazanie nagrody nie jest dozwolone z wyjątkiem Sponsora.

PRYWATNOŚĆ: Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe będą podlegać polityce prywatności Sponsora zamieszczonej na stronie internetowej Sponsora. Biorąc udział w Loterii, udzielasz Sponsorowi pozwolenia na udostępnianie Swojego adresu e-mail i wszelkich innych danych osobowych. Zebrane informacje podlegają pełnej polityce prywatności dostępnej tutaj https://atomic-temporary-137063811.wpcomstaging.com/pl/polityka-prywantosci/ Wszelkie dane osobowe będą traktowane jako poufne.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Biorąc udział, zgadzasz się zwolnić Monika Anna Fitness i jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone, agencje reklamowe i promocyjne, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców, cesjonariuszy, pracowników, funkcjonariuszy i dyrektorów z wszelkiej odpowiedzialności, choroby, obrażenia, śmierci, straty, spory sądowe, roszczenia lub szkody, które mogą wystąpić, bezpośrednio lub pośrednio, spowodowane zaniedbaniem lub nie, z powodu: (i) udziału takiego uczestnika w Loterii i/lub jego/jej przyjęcia, posiadania, wykorzystania, lub niewłaściwe wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody lub jakiejkolwiek jej części; (ii) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi nieprawidłowe działanie dowolnego komputera, kabla, sieci, sprzętu lub oprogramowania lub innego sprzętu mechanicznego; (iii)  niedostępność jakiejkolwiek transmisji, usługi telefonicznej lub internetowej; (iv) nieuprawniona interwencja człowieka w jakiejkolwiek części procesu zgłoszenia lub Promocji; (v) błąd elektroniczny lub ludzki w administrowaniu Promocją lub przetwarzaniu zgłoszeń. (vi) promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani związana z Facebookiem, Pinterestem, PayPalem lub Amazonem.

SPORY: Ta loteria podlega prawu Wielkiej Brytanii, BEZ WZGLĘDU NA KONFLIKT DOKTRYN PRAWNYCH. Jako warunek uczestnictwa w tej Loterii, uczestnik zgadza się, że wszelkie spory, których nie można rozwiązać między stronami, oraz przyczyny powództwa wynikające z lub związane z tą Loterii, będą rozwiązywane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego . Ponadto, w każdym takim sporze, pod żadnym pozorem uczestnik nie będzie mógł otrzymać nagrody i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań karnych, przypadkowych lub wynikowych, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich. Uczestnik ponadto zrzeka się wszelkich praw do pomnożenia lub zwiększenia odszkodowania.

LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać kopię Listy zwycięzców, wyślij swoją prośbę wraz z opieczętowaną kopertą zaadresowaną do siebie do Monika Anny Fitness cc: Wygraj Kartę Podarunkową 50 £ w Wielkiej Brytanii. Prośby o nazwiska zwycięzców muszą zostać przesłane nie później niż 30 dni po zakończeniu Okresu Promocji. SPONSOR: Monika Anna Fitness, Wielka Brytania, info@monikaannafit.com *